Super User

Super User

Super User

Monday, 31 August 2015 08:03

ENDER MOĞOL EVİ

İstanbullu bir aile için Yalıkavak’ta yazın yaşabilecekleri bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak Frenkazmağı koyunda, manzaranın hakim olmadığı, düz bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin güneyinde yer almaktadır. Manzara kuzey yönündedir. Arsanın üçgen, dar uzun yapısı, tasarımın oluşumunda etken olmuştur. Kuzeye bakan, salonun güneşden daha çok faydalanması için güneye bakan yol cephesine geniş pencereler açılmıştır. Geniş teras saçakları gölgeli alanlar oluşturmak için kullanılmıştır.. Yaşam içten dışa doğru kurgulanmış ve günlük hayat havuz başında gölgelikli terasa taşınmıştır.
Yapı, Bodrum taş yapı modeline öykünmüştür. Geleneksel ana yapı ve onun eki olan müştemilat formu esas alınmıştır. Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


ENDER MOGOL
This project is formed for family from İstanbul which can live in the summer in Yalıkavak. The project is placed at the Frenk Azmağı Bay, on a flat ground. The project entrance is from the south direction. The triangle-long form of the area affected the design. The living room is placed to the north direction for getting the best sunlight, the part to the south direction is completed with wide windows. Wide pergolas are used for shady areas. Living is planned from inside to outside, daily living will take place from pool to the shady terrace.
The building is formed like the Bodrum stone style, traditional main building and outbuilding form is choosen. Rectangle building form, wide ground floor using, outside to inside, inside to outside living is choosen in a modern style.

Monday, 31 August 2015 08:03

AB MEIJER EVİ

AB EVİ
Hollandalı geniş bir aile için Yalıkavakta yaz ve kış yaşabilecekleri bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak körfezine hakim , oldukça eğimli bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin en düşük kotunda bulunmaktadır. Bu kot aynı zamanda, tasarımın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Kalabalık bir aile ve misafir çokluğu programın yüklü olmasına neden olmuştur. Programın arazide yerleşimi için eğimden en üst seviyede yararlanılmıştır.
Ana bina manzaraya hakim en üst kota alınmıştır. Bu kot görsel zenginlik yaratırken aynı zamanda, kuzey kuzeybatıdan gelen hakim rüzgarlara da açık hale gelmektedir. Tasarım bu kurgu etrafında oluşturulmuştur. Yaşam iç avlu ile bu olumsuz etkiden korunmuştur.
Bodrum yapı tipinin klasik modeli yerine, onun yaşam felsefeni kullanan bir yaklaşım seçilmiştir. Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern tasarım anlayışı kullanılmıştır.


AB HOME

This is designed for a possible use for a big dutch family to live in Yalıkavak for summer and winter time. This Project is dominating the bay of Yalıkavak on a quite sloping property. The entrance to the property is from the lowest elevation. This elevation is also the beginning point of the design. This special terrain is used completly for designing a place for a big family and its visitors.

The main building part is situated on the highest elevation. This elevation creates a visual richness and also takes the north, north-west winds. The design is effected by these points. Life and the inner patio is affected of these negative effects.
Instead of the classic Bodrum type of building its living philosophy is used. A rectangle builing form, wide using of the floor, which is taking living to the terrace, leading inside to outside, outside to inside for a modern design thought.

Monday, 31 August 2015 08:03

2h Evi

Konsept ; Zemine açılan terastan giriş, Ocaklı uzun oda, Düz dam, Süslü baca.
Yer ve İklim; Arazinin konumu bir yönlendirici ve sınırlayıcı etkisiyle yapının konumlanmasında etkili olmuştur. Batı güneşine kapanırken güneydoğuya açılan yapı formu plan şemasının oluşmasında etkili olmuştur. İklim pencere boşluklarının şekli,
ölçeği, ve konumlarında belirleyici olurken, geleneksel yapı ölçülerine bir gönderme yapılmaktadır. Güneydoğuya açılan bahçe ve kuzeybatıya kapanan terasın konumlanmasında iklimsel özellikler etken olmuştur.
Form ve Tasarım; Geleneksel tasarımın gücünü kullanarak, bir kopyacı gibi davranıp yapı geleneğinden gelen yalın ama güçlü bir yapı formu tercih edilmiştir.

Malzeme seçiminde ekonomi; yapının oluşumunda belirleyici olmuştur. Araziden elde edilen doğal taş, yapının çevresini oluştururken, yapı cephesi geleneksel taş cephelere öykünerek sıva ile ekonomik bir çözüm oluşturulmuştur.2H house
Concept: Entrance terrace opens garden area , roof terrace, long room with stove, decorative chimney.Land and Climate :Land has an boundry effect on designning process.Climate design has also effect on windows scale.Scale of the whole house has an deep connection with traditional Bordum house building scale.Form and Design:Building using its power from the traditional house design which has simple but strong building form.Economical materials has an effect on the building period.The stones of the concstruction site is used on garden bourderies. And different kind of plaster technic is used on the facade which has an identical similarity with traditional Stone house facades.

Monday, 31 August 2015 08:00

Teni Evleri

Bodrum Yalıkavak beldesi, Aratepe mevkiin de üç farklı konumdaki parsellerden oluşan yapılar topluluğudur. Bölgenin kendine özgü hakim yapı tipi oluşmuş ve beraberinde yapı tarihindeki yerini almıştır. Yapının evrimi sürecinde yerleşimlerin yaşadığı ani değişimler, hızlı gelişen yapım teknikleri, sosyal haraketlilikler, yapı tipinde gelenekselden uzaklaşmalar getiriyor. Kent yaşam kültürünün, kır yaşam kültürüne baskın çıkması sonucunda geleneksel yapılar bozulmakta ve yeni bir yapı kültürü oluşmakta, beraberinde geçmişin hafızası silinmektedir.


Geleneksel yapıyı oluşturan yapıcının yaklaşımıyla , çağdaş düşüncenin ve eğitimin ışığında eşdeğer bakış açıları gerektirmektedir. Bu görüşler doğrutusunda ; Yapıyı şekillendiren arsayı okumak, iklimini hissetmek ve bunları yapıya bir dil olarak yansıtmak. Geleneksel yapılardaki dış mekanla bütünleşen iç mekan, yeşil alana açılım, güneşten korunaklı geniş teraslar , dikdörtgen ve kare gibi yalın formlar, düz teras damlar, beyaz kireç boyalı yüzeyler, arsanın doğal yapısıyla çatışma yerine eğimli araziyle en iyi uyum, yapının tasarımında etkileyici unsurları oluşturmaktadır. Geleneksel yapı ustaları yapı malzemelerini doğal çevreden seçerken , çağdaş yapıcılar endüstüriyel yapı malzemelerini tercih ederler.Bu yapının evrimleşme sürecinde bir aşama olarak kabul edilmiş ve tercihler bu yönde kulllanılmıştır. Malzeme seçimlerinde de sadeleştirme yapılarak geleneksel yapıcının kullandığı taş , toprak , kireç ahşap malzeme düzenine karşılık beton, çelik, alüminyum, boya gibi endüstüriyel yapı malzemeleri kullanılmıştır.


Arsaların birinci bölümünde , yerleşimin aynı zamanda karşılama noktasında dikdörtgen yapı formlu apart daireler önerilirken, ikinci bölümde kare formlardan oluşan yapı topluluğu oluşturulmuş ve arazinin yüksek meyilinden de faydalanarak her katından hemzemin dubleks apartlar önerilmiştir. Arsanın üçüncü bölümü hem eğim bakımından sakin bir konumda hemde manzara faktörünün çeşitliliğine sahip olması bu alanın dikdörtgen formlu villa yapılaşması için uygun yer olarak seçiminde etken olmuştur


TENI HOUSE
The project is in the Bodrum Yalıkavak town Aratepe place which is a group of buildings that take form of three different location plots.

The area has it is own special architectural structure, nevertheless it has taken a place in the history.

During architectural development, because of the sudden changes, fast growing building techniques and social movements, the town has started to come away from the traditional idea of building.

The impact of the modern city lifestyle on the town has created a new concept of construction and diminished the past memory.

In the traditional approach of the architecture it is necessary to have a modern view and education. Following these, being able to analyse the landscape, climate and projecting everything onto building as a language of the architect.

In the traditional buildings the external place integrates the internal and open green plan, large sun protected terrace, rectangle and square bare forms, flat terrace roofs, white lime painted surfaces create the principles of the project in coordination, instead of contrasting the natural way of landscape.

Traditional constructors choose their building materials from the nature itself while the modern ones prefer the industrial materials.

This has been taken as a level of evolutional process building. And, preferences have been applied, accordingly.

Modern industrial materials have been used such as stainless steel, aluminium, concrete and paint by simplifying the choice of the traditional construction materials.

In the first part of the building site, which is at the same time the meeting point of the rectangular formed apart houses have been introduced and, in the second part, a group of square formed buildings have been introduced to the landscape by using the level of the slope and duplex houses have been suggested on each level.

The third part of the building site, with being a suitable area had a huge factor in choosing the perfect place for building the rectangular formed Villas.

Page 3 of 3
Header Style
Menu Style
Color :